Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Är du intresserad av
Lokalt Ledd Utveckling

Östra Göteborg, Angered och Norra Hisingen planerar tillsammans att under 2015 tillsammans börja arbeta med Lokalt Ledd Utveckling (LLU) – ett EU-projekt som ska stödja lokala utvecklingsprojekt i de ”gröna” delarna av de tre stadsdelarna. Kommunerna Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg deltar också.

Projektet leds av en ”Local Action Group” (LAG) med totalt 18 ledamöter. 6 av dessa ska komma från nordost och Norra Hisingen.

Nu kan du komma med förslag till vilka personer du tycker ska väljas in som medlemmar i LAG. Du kan föreslå dig själv eller andra som du tror skulle kunna passa bra och göra ett gott arbete i gruppen*. En valberedning gör sedan det slutgiltiga urvalet av kandidater.

Vi vill ha dina förslag via mail senast måndag den 16 mars. Maila till:

info@utvecklingnordost.goteborg.se

Du kan också kontakta:

Peter Rundkvist
Utveckling Nordost AB
070 261 53 62
peter.rundkvist@utvecklingnordost.goteborg.se

*LAG sammanträder 4 – 6 gånger per år. Medlemmarna får arvode och reseersättning för dessa möten.


Leader är en metod för lokal utveckling på landsbygden och mellan stad och land.. Metoden bygger på samarbete mellan privata, ideella och offentliga aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Du kan påverka genom att engagera dig i LAG, genom att söka egna projekt eller genom att engagera dig i andras projekt. Som LAG-medlem deltar du direkt i Leaderområdets arbete med vilka projekt som ska få stöd.


Vad är Leader?

Leader är en metod för lokal utveckling på landsbygden och mellan stad och land. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

LAG – den lokala aktionsgruppen

Människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (Local Action Group). I partnerskapet måste samtliga sektorer ingå och ingen av sektorerna får äga mer än 49 % av rösterna i LAG. Antalet ledamöter i LAG kan variera.

LAG:s arbete leds av en ordförande som har ett övergripande ansvar för att verksamheten drivs på ett tillfredställande sätt och i enlighet med förordning EU 1303/2013. Under ledning av LAG finns en administrativ enhet som drivs av en verksamhetsledare tillsammans med annan kanslipersonal.

LAG verkar alltid inom ett begränsat geografiskt område som kallas leaderområde och har alltid en utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som bestämmer vilka projekt som ska få stöd i deras område.

LAG leder genomförandet av strategin och har stor frihet att forma utvecklingen av strategin i sitt område. LAG äger arbetsgivaransvaret och fattar även beslut om vilka ansökningar som ska prioriteras. Därefter kommer Jordbruksverket att fatta ett formellt beslut om projektstöd. Kort sagt – LAG spelar en viktig nyckelroll. Ledamöterna i LAG måste vara aktiva, transparenta och tillföra kunskap utifrån sitt kompetensområde och strategin som helhet. LAG:s beslut går inte att överklaga och det vilar ett stort ansvar att LAG fattar beslut som är ändamålsenliga och i enlighet med strategin. Därför krävs LAG medlemmar som är öppna, tydliga, professionella och objektiva.

Samarbetet är grunden

De lokala partnerskapen, LAG, är de som leder arbetet i ett leaderområde. Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden innebär att kunna engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Med leadermetoden kan du påverka

Du kan påverka utvecklingen genom att engagera dig i LAG, genom att söka egna projekt eller genom att engagera dig i andras projekt. Som LAG-medlem deltar du direkt i leaderområdets arbete med vilka projekt som ska få stöd och hur målen i strategin ska nås. Genom LAG flyttas besluten ner på en lokal nivå. Ditt och andras engagemang blir också en viktig drivkraft för arbetet.

Innan LAG kan börja genomföra sin utvecklingsstrategi ska de uppfylla några formella krav. De ska bilda en ideell förening eller liknande sammanslutning, och utse en verksamhetsledare. De ska också hitta offentliga aktörer som är villiga att vara med och finansiera genomförandet av den lokala strategin.

Det är viktigt att LAG har en god kontakt med de på länsstyrelsen som arbetar med Leader. Då kan den lokala utvecklingsstrategin genomföras på ett bra sätt.

Delaktighet i partnerskapet är både ansvarsfullt, utvecklande och roligt!

 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »