Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Stadslandet Göteborg för samman stad och land

Där de flesta av oss ser en övergiven skogsbacke mitt i stadsdelen, ser Dan Melander en möjlighet till jobb och ”gröna affärer”. Kanske kan backen bli bete för en flock får. Eller en svampodling för stadens restauranger?

– Vi måste hitta olika, nya och hållbara sätt att använda naturen vi har nära oss.  Nordost kan bli föregångare!  

Dan Melander är ansvarig för den förstudie om Stadslandet Göteborg som nu sätter igång inom Utveckling Nordost. Han har i många år arbetat för människor, miljö och hållbarhet.

Engagerad präst

På 1980-talet blev han känd som en präst som engagerade sig för miljö och samhälle. Då arbetade han i Annedals församling i Göteborg. Sedan flyttade han till Tanum i norra Bohuslän och fortsatte att jobba med bland annat landsbygdsutveckling. Därifrån arbetade han som ansvarig för utvecklingen av Svenska kyrkans olika miljö-, energi- och klimatprogram med dess 25 000 byggnader och lika många anställda. Ett arbete som han lämnade efter cirka 20 år för att i stället arbeta för Utveckling Nordost.

– Fast intresset för miljö och samhällsfrågor väcktes redan när jag var barn och tillbringade somrarna bland stenhuggare och fiskare i Lyse, norr om Lysekil. Sedan tog det fart på 1970-talet med planer på att bygga tre kärnkraftverk, en upparbetningsanläggning för utbränt kärnbränsle och ett raffinaderi i mitt barndomsland, berättar han.

Kärnkraftsanläggningarna stoppades, men tusentals ton sprängsten, motsvarande tolv pyramider, dumpades rakt ut i skärgården när Scanraff skulle byggas.

Åter till storstan

Samtidigt var han en stadsunge, uppvuxen i Högsbo där Göteborgs första riktiga höghus stod klart på Axel Dahlströms torg 1956. Och där är han nu tillbaka.

– Jag gillar stan, men livet här är lite torftigt. Jag vill att vi gemensamt hittar vägar att få ihop stad och land i en ny hållbar utveckling – det är en fråga som präglat hela mitt liv, säger Dan Melander.

Och det är precis vad projektet Stadslandet handlar om. Hur kan den stadsnära landsbygdens och stadens resurser och behov förenas? Hur kan vi skapa en vackrare stad med mer levande miljöer, nya gröna jobb och företag?

Gott om landsbygd i Angered! Foto: Mats Udde JOnsson.

Stora delar av Angered och Östra Göteborg är ren landsbygd med mycket stora naturresurser. Här finns en del trädgårdsodlingar, lite skogsbruk och lantbruk med kor, får och hästar. Nära bostadsområdena finns stora ytor med mark som kan bli vackrare samtidigt som de kan brukas affärsmässigt. Genom att odla fruktträd, buskar, örter, blommor, nötter och svamp kan människor få arbete och inkomster. Men framförallt behövs en grön affärsplan och landsbygdsutvecklingsplan för stadsdelarna. 

Grön stadsdel

Här finns människor och företag med stora kunskaper om naturbruk, djur, livsmedel och hantverk. Förstudien Stadslandet ska ta reda på om de kan och vill bidra till att utveckla nordöstra Göteborg till en grön stadsdel där landsbygd och stad förenas.

– I många storstäder blir det på detta vis allt vanligare med lokal produktion av livsmedel. Man kopplar ihop ”gröna affärer” med nyföretagande vilket leder till integration och en socialt hållbar utveckling, säger Dan Melander.

Han betonar att det handlar om affärsmässighet och att det som produceras ska vara – eller bli – efterfrågat.

– Vi vill till exempel ha en dialog med restaurangägarna i innerstan – visst är de intresserade av att servera närodlat och lokalproducerat av högsta kvalitet? Någon kanske kan gå in som delägare i ett företag som gör getost av mjölk från getter som håller landskapet öppet i Angered!

Högväxthus i Gårdsten?

Kanske något för Gårdsten? Plantagons vertikala växthus som ska byggas i Linköping. Foto: Plantagon. Illustration: Sweco.

Närproducerat kan också bli verklighet genom ”höghusväxthus”. Ett svenskt företag, Plantagon, som är först i världen med att utveckla växthus byggda ”på höjden”, vill utreda möjligheterna att etablera sig i det nya industriområdet som planeras i Gårdsten (läs mer om Plantagon på företagets hemsida). 

– De stora ytorna runt och mellan bostadsområdena har hittills mest setts som ett problem, att staden inte hänger ihop. Jag menar att dessa ”ytor” på ett annat sätt kan förena stadsdelarna genom en ny förståelse för hur de kan brukas. Det kanske dessutom kan ge nya jobb och minska behovet av transporter av både varor och människor. Något som är helt nödvändigt i ett framtida samhälle, menar Dan Melander.

Det finns även planer på ett kamelcentrum, vilket är en del av Stadslandet. Här finns viktiga värden av det som förstudien vill lyfta fram: Människor som har erfarenhet av att arbeta med kameler, djur som behöver bete och stallar och som kan ge kött och mjölk till livsmedelsförädling. Dessutom kan kamelerna locka till sig besökare som kanske vill ta en ridtur eller klappa på de lena mularna.

Vad kan vi odla?

Skog och sjöar - en stor del av nordost.

En annan möjlighet som ska utredas kallas Agroforestry, som växer starkt runt om i världen, men som hittills är mycket ovanligt i Sverige. Det handlar bland annat om att förvalta, kultivera och ta hand om vedartade växter, alltså träd och buskar som kan ge livsmedel och mycket mer.

– När jag ser en skogsbacke tänker jag: hur mycket äpplen eller mullbär kan odlas här? Eller shitakesvamp? Går det att ställa bikupor där? Varje bergsknalle kan användas, bara vi gör det på rätt sätt och anpassat till just den miljön.

Det ger förutsättningar för att naturen får behålla och kanske utöka sin mångfald av växter, mikroorganismer och djur som behövs för en ekologiskt hållbar verksamhet.

Tanken är att samma mark kan utnyttjas av många olika människor. Om någon tar hand om bären, en annan svampen och en tredje sköter bikuporna öppnar det för många möten i sammanhang där de människorna aldrig hade mötts annars.

– I förstudien Stadslandet Göteborg vill vi föra många samtal och tillsammans analysera möjligheter för om, och i så fall hur, Angered och Östra Göteborg kan bli banbrytare i att finna nya vägar för att stärka livskvalitet, mening, samhörighet och stolthet för en grön och socialt hållbar utveckling i våra stadsdelar.

Text: Elisabeth Gustafsson     Foto: Mats Udde Jonsson och Plantagon. Illustration: Sweco.

Mer fakta om förstudien Stadslandet 

Förstudien Stadslandet ska titta på förutsättningarna för hur man på flera olika sätt kan bruka naturresurser och hur man kan skapa arbetstillfällen, affärsutveckling och tillväxt i nya former i samverkan mellan stad och stadsnära landsbygd. Bland annat ska naturresurserna i Angered och Östra Göteborg inventeras och möjligheter till lokal produktion, förädling och konsumtion undersökas. Arbetet görs i dialog mellan Utveckling Nordost, stadsdelarna Angered och Östra Göteborg, Business Region Göteborg, fastighetskontoret, bostadsbolagen i stadsdelarna, Hushållningssällskapet Väst, Lantbrukarnas riksförbund med flera. Man arbetar genom bland annat arbetsgrupper och workshops. Onsdag den 23 januari hölls på Blå Stället ett möte med ett stort antal nyckelpersoner och verksamma i nordost, som var något av en kickoff för uppdraget.

I slutet av 2013 ska förstudien lägga fram förslag till handlingsplaner och konkreta projekt.

Vill du veta mer?

Kontakta Dan Melander, tel 070-370 14 35, epost: dan.melander@utvecklingnordost.goteborg.se

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »