Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Rapport om Kulturföreningar i Nordost

Denna rapport har tillkommit som en del av kulturtemat i det EU-finansierade stadsutvecklingsprojektet Utveckling Nordost under 2011 – 2013 med Göteborgs Stad som projektägare. I kulturtemat gjordes bland annat en översiktlig inventering av kulturföreningarna i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Projektet ville ta reda på mer om vilka de är, hur de arbetar, vilka svårigheter och möjligheter de upplever samt hur de ser på behovet av nya plattformar för kulturen i nordöstra Göteborg.

Inventeringen visade på ett behov av djupare kunskap om kulturföreningarna. Det beslöts därför att även en kvalitativt inriktad intervjuundersökning skulle genomföras, och resultatet är denna rapport. Den har inte ingått i Utveckling Nordosts projektuppdrag, utan ska ses som ett fristående arbete som tillkommit under processen gång. Metodval, analyser och slutsatser är författarens egna.

I Angered och Östra Göteborg har en stor del av invånarna invandrarbakgrund. Detta faktum återspeglas naturligtvis även i kulturföreningarna. Många av rapportens frågeställningar handlar också om föreningarnas betydelse för integration, demokratiutveckling, jämställdhet m.m. Rapporten pekar på en rad möjligheter och en stor potential för kulturföreningarna i nordöstra Göteborg. De är viktiga kulturaktörer som står för ett rikt och skiftande utbud av aktiviteter och kulturella verksamheter. Kulturföreningarnas betydelse för social sammanhållning, nyskapande och lokal utveckling kan inte nog understrykas. Rapporten visar de många möjligheter som kulturföreningarna rymmer, men också på de utmaningar som Göteborgs stad och det civila samhället står inför när det gäller att ta vara på och stödja kulturföreningarna som en mänsklig resurs.

Göteborg 2014-03-02

Peter Rundkvist
Kulturkoordinator
Utveckling nordost

Läs hela rapporten här » 

 

 

 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »